Kjappe fakta

 • Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt nesten overalt, men likevel blir 3 millioner jenter lemlestet hvert år. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, er kjønnslemlestet (UNICEF, 2018). 

 • Kvinner og jenter utgjør over 70 prosent av ofre for menneskehandel. Tre fjerdedeler av dem blir solgt som sexslaver (Global Report on Trafficking in Persons, 2018).

 • Globalt blir nesten 40 prosent av drap på kvinner utført av kvinnens mannlige partner (WHO, 2017). 

Konsekvenser av vold mot kvinner og jenter

Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og et hinder for utvikling.

På verdensbasis opplever én av tre kvinner fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. 

Vold kan føre til alvorlige fysiske, psykiske og sosiale problemer for de som utsettes. Vold mot kvinner og jenter er så omfattende at Verdens helseorganisasjon omtaler problemet som en «epidemi». 

Konsekvensene er enorme, aller størst for kvinnene og jentene som blir utsatt for vold, men også for familier, samfunn og hele nasjoner.

Vold mot kvinner og jenter har store  økonomiske kostnader for samfunnet. Både utgifter til helsevesen, sosiale og juridiske tjenester, og tap i produktivitet, påvirker nasjonale budsjetter og samfunnsutvikling.

Definisjon: I desember 1993 vedtok FNs generalforsamling Deklarasjonen om eliminering av vold mot kvinner. Deklarasjonen definerer vold mot kvinner som fysisk, seksuell og psykologisk vold som kan utøves av familiemedlemmer, fremmede og til og med staten. Deklarasjonen erkjenner at vold mot kvinner er ”en manifestering av historisk ulike maktforhold mellom menn og kvinner”.

Hva gjør FOKUS?

Sammen med lokale organisasjoner og nettverk jobber FOKUS for å stoppe vold mot kvinner og jenter.

 • I Tanzania driver FOKUS holdningsskapende arbeid i to regioner for å bekjempe partnervold og fremme likestilling. Tilnærmingen heter SASA! og i flere landsbyer er volden i hjemmet blitt betydelig redusert.
   


Mange land har fortsatt til gode å kriminalisere ulike former for vold mot kvinner og jenter, og i mange tilfeller går gjerningsmenn helt fri for straff. Samtidig ser vi at der det faktisk finnes lover, blir de ofte ikke håndhevet og voldsutsatte kvinner får ikke den hjelpen de trenger. Guatemala er et eksempel på det.

 • Siden 2015 har FOKUS bidratt til å gi rettshjelp til 50 voldsutsatte kvinner og 10 voldtatte jenter som er blitt tvunget til å fullføre graviditeten i Guatemala.
   

FOKUS har i mange år jobbet for å avskaffe kjønnslemlestelse av jenter.

 • Siden 2015 har over 14 000 personer i Kenya og Tanzania fått opplæring om kjønnslemlestelse, hvilke konsekvenser det har for jenter og kvinner, og hva lovverket sier. Arbeidet involverer helsepersonell, foreldre, lokale ledere og andre personer i lokalsamfunnet.
   

FOKUS driver nasjonalt og internasjonalt pådriverarbeid for å fremme internasjonale avtaler for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter, for eksempel det årlige sluttdokumentet fra FNs kvinnekommisjon (CSW). Vi koordinerer også den årlige 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner i Norge. 

Vil du vite mer? Kontakt FOKUS’ rådgiver på vold mot kvinner og jenter:

Joar Svanemyr

Programrådgiver på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Uganda, Etiopia, Colombia og Guatemala, og skadelige skikker i Kenya.
Mobil: (+47) 91 55 00 28

Borghild Berge

Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skadelige skikker i Tanzania, Malawi og Somaliland.
Mobil: (+47) 90 67 94 04

Aktuelt om vold mot kvinner og jenter

OIDHACO and European civil society organisations make a request to the United Nations Security Council during its visit to Colombia in February 2024

OIDHACO, a network of European civil society organizations, welcome the visit of the Security Council to Colombia at a time when it is necessary to strengthen the processes that promote peace. OIDHACO, red de organizaciones de la sociedad civil europea, se congratula por la visita del Consejo de Seguridad a Colombia, en un momento en que se hace necesario el fortalecimiento de los procesos que impulsan la Paz.