«Frihet, makt og muligheter – handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken» (Handlingsplanen) ble satt ned av daværende utenriksminister Børge Brende (H) i 2016, og har siden blitt fulgt opp av senere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og Dag Inge Ulstein (KrF). Handlingsplanen løper fra 2016 til 2020, og er forlenget ut 2021. Arbeidet med ny handlingsplan skulle planen starte etter stortingsvalget 2021.

Agenda Rådgivning har sett på i hvilken grad selve gjennomføringen er utført i tråd med beskrivelsen departementet gir i Handlingsplanen, og evaluert handlingsplanen med utgangspunkt i dens fem satsingsområder: Jenters rett til utdanning, kvinners politiske rettigheter og deltakelse, kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse, et liv fritt for vold og skadelige skikker, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Hovedfunnene peker på noen overordnede trekk ved gjennomføringen av Handlingsplanen. 

  • Fordi handlingsplanen mangler indikatorer for måloppnåelse, er det vanskelig å slå fast at regjeringens satsing på likestilling skyldes oppfølging av en Handlingsplan eller en videreføring av Norges tidligere innsats for likestilling på utenriks- og utviklingsfeltet.
  • Innsats på handlingsplanens temaer er påvirket av internasjonale strømninger som går mot kvinners rettigheter på en rekke felt.
  • Regjeringens hovedsatsing har vært på utdanning.
  • Handlingsplanen fokuserer på støtte gjennom store fond og FN-organisasjonene. Sivilsamfunnet er lite synlige i planen og oppfølgingen av denne.
  • Gjennomføring av handlingsplanen er mangelfull. Ressursgruppe og årlig seminar med arbeidsplan er ikke gjennomført. Resultatrapporteringen er ikke uttømmende og skiller ikke mellom handlinger som er en følge av handlingsplanen og de som er videreføring av innsats på feltet.

Les hele evalueringen av Agenda Rådgivning og FOKUS sine kommentarer på handlingsplanen, evaluering og veien videre under.

 

Evaluering av Handlingsplan 

FOKUS sine kommentarer