Kjappe fakta

 • 104 av 189 land har minst én lov som diskriminerer kvinner økonomisk (The World Bank, 2018).

 • Kvinner tjener 23 prosent mindre enn menn (UNFPA, 2017), og utfører mesteparten (75%) av verdens uformelle og ubetalte arbeid (Institute of Development Studies, 2016).

 • Hvis kvinner hadde fått delta i arbeidslivet på lik linje med menn, hadde verdens brutto nasjonalprodukt økt med over 25 prosent (McKinsey, 2015).

 • Ekteskap, graviditet og barnefødsler legger ytterligere begrensninger på kvinners muligheter til å skaffe inntekt av eget arbeid.

   

Bygg ned barrierene mot arbeidslivet for kvinner

Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling, og for å avskaffe fattigdom.

Fortsatt diskrimineres kvinner økonomisk. Tradisjoner og lover forhindrer kvinner fra å delta i det økonomiske liv på linje med menn. Kvinner er overrepresentert blant de fattigste, i de mest usikre og lavtlønte jobbene. De har dårligere tilgang til formell eiendom og finansielle ressurser enn menn. Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene. Kvinners lønn, arbeidsvilkår og rett til uavhengig organisering er like viktig.

Ekteskap, graviditet og barnefødsler legger ytterligere begrensninger på kvinners muligheter til å skaffe inntekt av eget arbeid.

Næringslivet har en rolle å spille

Næringsinvesteringer kan bidra til flere arbeidsplasser og økt velstand, også for kvinner, men det krever bevissthet om rekruttering, lønns- og arbeidsforhold og konsekvensene investeringen har for lokalsamfunnet.

Det er behov for bedre reguleringer og mer bevisste bedrifter. Det finnes mange eksempler på at utenlandske selskaper oppnår store fortjenester på grunn av grov utnytting av arbeidskraft, for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid og direkte slaveri.

Skrekkhistoriene er mange, særlig fra tekstil- og skoindustrien i Asia: Kvinnene låses inne i fabrikkene, blir nektet å gå på toalettet, og tvunget til å jobbe ekstremt lange dager sju dager i uka. De får sparken hvis de forsøker å organisere seg, eller blir gravide.

I Latin-Amerika opplever urfolkskvinner å bli truet, voldtatt og torturert av gruveselskapenes sikkerhetspersonell når de protesterer mot utvinning i deres egne territorier.

Kvinner er ofte særlig sårbare for utnyttelse og maktmisbruk. Mindre enn 13 prosent av landeierne i verden er kvinner, mens opptil 60 prosent av kvinnene i Afrika sør for Sahara jobber innenfor landbruk. Konsekvensen er at kvinnene sjelden blir kompensert hvis jorda beslaglegges til næringsvirksomhet, selv om det er de som dyrker og lever av jorda.

Hva gjør FOKUS?

FOKUS jobber for at kvinner skal få styrket sine økonomiske rettigheter og muligheter.

Sammen med partnere i Uganda, National Association of Women’s Organizations in Uganda (NAWOU) og  Uganda Association of Women Lawyers (FIDA), jobber vi for at kvinner skal kunne bli økonomisk uavhengige. Det er gitt opplæring i produktutvikling, markedsanalyser og markedsføring i kvinnegrupper. Kvinner er også gitt opplæring i forbedrede landbruksteknikker som øker avkastningen, og kvinner med funksjonsnedsettelser har fått styrket sine økonomiske rettigheter og blitt synliggjort, med støtte fra Kvinne- og Familieforbundet.

I perioden 2019-2023 skal vi fortsette å støtte rettighetsopplæring, registrering av land, organisering av kvinner i landbrukskooperativer og markedsføring og salg. I tillegg øker innsatsen for at kvinner kan kreve sine rettigheter i møte med store, kommersielle næringslivsaktører i spørsmål som bruk av land og naturressurser, forurensning og arbeidstakerrettigheter.

Hva har vi oppnådd?

 • I dag eier 60 prosent av kvinnene i Luwero-distriktet egen virksomhet, mot 22 prosent da prosjektet startet opp i 2015.
 • De fleste kvinnene i programmet har fått fordoblet sin inntekt.
 • 13 000 har fått juridisk rettighetsopplæring og 234 landrettighetssaker har blitt løst til fordel for kvinnelige småbønder.
 • Gjennom opplæringen og profesjonaliseringen har flere av kvinnegruppene kvalifisert seg til støtte fra lokale myndigheters kreditt- og lånefond.
 • Tilgang til nye markeder sikret for en rekke varer og nasjonal sertifisering for eksport oppnådd for ett kvalitetsprodukt.

 

I Etiopia har Womens Health Assosciation of Ethiopia  (WHAE) etablert 11 bedrifter sammen med sine lokale medlemmer med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Noen av bedriftene har allerede begynt å bli lønnsomme. Bedriftene i Addis Abeba og Harar har vært en særlig suksess og har nå over 50 ansatte.

FOKUS jobber også for at bedrifter som opererer i utviklingsland skal respekterte kvinners menneskerettigheter og fremme likestilling. FOKUS har fått støtte til å utvikle et digitalt verktøy for å hjelpe bedriftene gjennom risikovurderinger og foreslå tiltak for å håndtere brudd på og risiko mot kvinners menneskerettigheter.

Vil du vite mer?

For å høre mer om FOKUS’ arbeid for styrke kvinners økonomiske muligheter, kontakt programrådgiver Kristofer Rees.

Vil du vite mer? Kontakt FOKUS’ rådgivere på kvinner, økonomi og næringsliv:

Aktuelt om kvinner, økonomi og næringsliv

OIDHACO and European civil society organisations make a request to the United Nations Security Council during its visit to Colombia in February 2024

OIDHACO, a network of European civil society organizations, welcome the visit of the Security Council to Colombia at a time when it is necessary to strengthen the processes that promote peace. OIDHACO, red de organizaciones de la sociedad civil europea, se congratula por la visita del Consejo de Seguridad a Colombia, en un momento en que se hace necesario el fortalecimiento de los procesos que impulsan la Paz.