Selv om fredsavtalen i Guatemala ble underskrevet i 1996, er veien mot rettferdighet lang. Foto: Rodrico Diaz, Guatemala 2013.

Rettssikkerhet for kvinner

Vold mot kvinner er omfattende i hele Latin-Amerika. Ifølge UN Women dør to kvinner hver dag i Guatemala som følge av vold.

Få blir dømt for vold

Vold mot kvinner er den mest anmeldte voldshandlingen hos påtalemyndighetene i Guatemala, men mørketallene er store fordi mange overgrep aldri blir anmeldt. Fattige kvinner på landsbygda og urfolkskvinner er særlig sårbare.

De senere år har flere viktige lover kommet på plass i Guatemala for å beskytte kvinners rettigheter, blant annet retten til å leve uten vold. Lovene har bidratt til en økt bevissthet om problemet og en økning i antall anmeldelser. Det er imidlertid store utfordringer med implementering av lovene. Ifølge FN er straffefriheten i Guatemala når det gjelder saker hvor kvinner dør av vold på 98 prosent.

Historisk dom

I 2016 ble det felt en historisk dom i Guatemala. I flere år hadde MTM, Mujeres Transformando el Mundo, med støtte fra JURK – Juridisk rådgivning for kvinner og FOKUS jobbet systematisk med å kartlegge seksuell vold begått mot kvinner i Sepur Zarco under den væpnede konflikten i Guatemala på 1980-tallet. To militære tjenestemenn ble dømt for overgrep mot menneskeheten for å ha organisert og begått overgrep mot 15 mayakvinner og deres familier under den væpnede konflikten. Kvinnene som den gang ble utsatt for grove seksuelle overgrep og ble utnyttet som soldatenes seksuelle slaver, fikk oppleve å få overgriperne dømt. Sepur Zarco-rettsaken fikk stor oppmerksomhet internasjonalt.

LES OGSÅ: Rapport om vold mot kvinner i Latin Amerika.

 Foto: Rodrico Diaz, Guatemala 2013.

Helse og rettigheter

FOKUS jobber for å styrke kvinners tilgang på informasjon om seksualitet, helse og rettigheter i Guatemala. Til tross for at Guatemala har vedtatt at skoler må gi trygg og riktig seksualundervisning, viser en studie foretatt på 80 ungdomsskoler (publisert i 2017) at kun 7 prosent av  ungdommer mellom 14-17 oppga at de hadde fått kvalifisert seksualundervisning

Utrygge aborter

Flere land i Latin-Amerika har restriktive lover mot abort, noe som får store følger for kvinner og jenter. Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter.

I Guatemala er abort lovlig kun hvis mors liv står i fare. Kvinner som ønsker abort etter uønsket graviditet må gjøre det i hemmelighet og under forhold som medfører alvorlige farer for egen helse. Hver dag blir 11 jenter i alderen 10 til 14 år gravide som følge av voldtekt. Disse barna har ingen rett til å ta en lovlig abort.

FOKUS samarbeider med to organisasjoner som blant annet jobber for å styrke kvinner rettigheter til å bestemme over egen kropp etter voldtekt, psykologisk bistand av kvinner og barn utsatt for voldtekt, samt gi politikere, helsepersonell og andre kunnskap om seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Fra 2019-2022 har programmet et årlig budsjett på 1,8 millioner norske kroner.

 

Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter .

Norske medlemsorganisasjoner i Guatemala
  • Juristforbundet har siden 2015 støttet arbeidet med å styrke rettsikkerheten i Guatemala. 

Lokale partnerorganisasjoner i Guatemala

Publisert 10.09.17.