Representanter fra FOKUS’ partnerorganisasjoner i Tanzania, Colombia og Guatemala sammen med kollegaer fra sekretariatet utenfor FN-bygningen i New York under FNs kvinnekommisjon 2019.

Samarbeidsavtale med UN Women

FOKUS har siden 2010 hatt rollen som norsk nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women. Denne avtalen ble sagt opp i 2019 og det er inngått en ny samarbeidsavtale gjeldene fra 2019.  FOKUS samarbeider med UN Women om kampanjer og lanseringer av rapporter, og FOKUS driver politisk påvirkningsarbeid i Norge for å synliggjøre UN Womens arbeid og behov for norsk støtte.

FNs Kvinnekommisjon: årets viktigste konferanse

The Commission of the Status of Women (CSW), på norsk kalt FNs Kvinnekommisjon, arrangerer en to-ukers konferanse i New York i mars hvert år for å diskutere globale kvinne- og likestillingsspørsmål. Konferansen koordineres av UN Women. Som den eneste FN-konferansen hvor kun kvinner og likestilling står på agendaen, er dette den viktigste internasjonale konferansen for FOKUS.

Forut for CSW spiller FOKUS en koordinerende rolle i å samle norske myndigheter og sivilt samfunn til en årlig kontaktkonferanse. Her diskuteres hovedtemaet for årets CSW-konferanse, samt annen tematikk som dreier som om kvinner og likestilling i det inneværende FN-året.

FOKUS gir reisestipend til ti representanter fra samarbeidspartnere i Sør til CSW. Stipendordningen gjør det mulig å bringe Sør-perspektivet til New York og hindrer at bare stemmer fra Nord representerer global kvinne- og likestillingspolitikk. Også norske medlemsorganisasjoner kan få stipend gjennom FOKUS til å delta på CSW. 

Hvert år står ett hovedtema på agendaen, og målet er å komme frem til et sluttdokument (agreed conclusions). Sluttdokumentet skal inneholde en evaluering av fremdriften på området, mangler, utfordringer og konkrete handlingsanbefalinger på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Konklusjonene og implementeringene blir så gjennomgått på CSW året etter. Slik holdes det kontroll på hvor langt man er kommet i å implementere tidligere inngåtte avtaler.

FOKUS har også medlemskap eller tilknytning til en rekke andre regionale og globale nettverk.

  • Nordisk Feministisk Forum: Samarbeid mellom nordiske feministorganisasjoner.

  • WIDE+: Feministnettverk med forankring i Europa med mål om å samle europeiske kvinneorganisasjoner for felles diskusjoner og aksjoner. Jobber bredere enn kun inn mot EU, og ser også globale perspektiv.

  • Association for Women’s Rights in Development (AWID): Globalt feministnettverk med medlemsorganisasjoner i 164 land. Jobber hovedsakelig med kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, innskrenking av kvinneorganisasjoners handlingsrom og økonomi, og religiøs ekstremisme.

  • Feminist Alliance for Rights: Et globalt nettverk (tidligere Post-2015 Women`s Coalition). Basert på et interseksjonelt menneskerettighetsperspektiv. Forankret i feministorganisasjoner i det globale Sør.

  • OECD Watch: Et internasjonalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner for å fremme næringslivets samfunnsansvar og bruk av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

  • Women’s Rights Caucus: Samarbeider om påvirkningsarbeid forutfor og under FNs Kvinnekommisjons årlige møter (CSW).

  • Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Caucus: Samarbeider om påvirkningsarbeid forutfor og under FNs Kvinnekommisjons årlige møter (CSW).

Publisert 10.09.17.