Illustrasjon: Johanna Warberg

Publisert: 2022-11-22     Redigert: 2022-11-23

Menneskehandel innebærer rekruttering, transportering, overførsel, eller det å huse mennesker ved bruk av tvang, vold, manipulasjon, eller annen form for maktmisbruk. Gjerningspersoner utnytter ofrene for egen økonomisk vinning, eller andre typer fordeler. Menneskehandel kan være organisert og uorganisert, avhengig av om det er kriminelle nettverk eller enkeltpersoner som står bak. Menneskehandel er forbudt i Norge og anses som et brudd på internasjonale menneskerettigheter, som blant annet forbyr gjeldsbinderi, slaveri, tvangsekteskap, og seksuell utnyttelse.

Kvinner og jenter representerer majoriteten av ofre for menneskehandel. Dette henger sammen med en rekke sårbarhetsfaktorer, som utdanning og arbeidsmuligheter, vold mot kvinner og jenter, og humanitære kriser, krig og konflikter. Globalt har kvinner og jenter mindre tilgang til utdanning enn gutter og menn. Dette fører til at de oftere har mindre inntekt og finansiell makt, og dermed større vanskeligheter med å skaffe seg en jobb. Noen kvinner lever under diskriminerende arbeidslover og kan derfor ende opp i en situasjon hvor deres økonomiske frihet og bevegelsesfrihet er begrenset[1]. Vold mot kvinner er et strukturelt problem og et uttrykk for skjeve maktbalanser mellom kvinner og menn. I en studie gjennomført av Daphne-programmet til EU, kom det frem at 60 prosent av kvinnelige ofre hadde opplevd vold før de ble utsatt for menneskehandel[2]. Humanitære katastrofer, krig og konflikter gjør kvinner og jenter ekstra sårbare for å bli utsatt for menneskehandel. Det er estimert at kvinner utgjør 80 prosent av de som drives på flukt grunnet klimaendringer[3].

Menneskehandel finnes i ulike former. Seksuell utnyttelse er en av de mest utbredte og kan dreie seg om tvungen sexsalg eller at offeret må utføre andre seksuelle tjenester mot sin vilje. Det er estimert at rundt 6,3 millioner mennesker er involvert i tvungen seksuell utnyttelse for økonomisk vinning til enhver tid[4]. Andre former for menneskehandel er tvangsarbeid og tvangstjenester, tvangsekteskap, organhøsting, og kombinasjoner av disse. Felles for alle er at menneskehandel har høy profitt, men lav risiko for gjerningspersonene.

Menneskehandel er et alvorlig lovbrudd som får store konsekvenser for individet og samfunnet. Totalt utgjør kvinner og jenter ca. 65 prosent av alle identifiserte ofre for menneskehandel [5]. Utnyttelsen foregår på tvers av landegrenser, og bekjempelse av menneskehandel krever derfor tiltak fra norske myndigheter både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det finnes en rekke internasjonale samarbeid som arbeider forebyggende mot menneskehandel og for å ivareta de som blir utsatt for menneskehandel. Menneskehandel er forbudt i Norge og kan straffes med henholdsvis inntil 6- og 10-års fengsel. Den gjeldende handlingsplanen mot menneskehandel ble publisert i 2016 under daværende statsminister Erna Solberg. Vi krever at det utarbeides en ny handlingsplan mot menneskehandel som forplikter regjeringen og som det følger ressurser med til å bekjempe menneskehandel.

Les hele bakgrunnsdokumentet om menneskehandel utarbeidet av Rebekka Mong Andreassen og Helene Holm-Glad på oppdrag fra FOKUS. Her kan du også lese den fullstendige listen med krav til norske myndigheter for å stoppe menneskehandel.

Bakgrunnsdokument om menneskehandel

Finn ut mer om årets kampanje på 16days.no

 

[1] https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbdl461/files/publications/icat-ib-04-v.1.pdf
[2] Sofija Voronova & Anja Radjenovic. (2016). The Gender Dimension of Human Trafficking. Briefing av det Europeiske Parlament 2016:2. (PE 577.950). EPRS. Side 5
[3] https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-and-girls
[4] ILO, Walk Free, International Organization for Migration. (September 2022). Global Estimates of Modern Slavery - Forced Labour and Forced Marriage (ISBN: 978-92-2-037483-2). Side 4
https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/07/statement-crises-drive-an-increase-in-human-trafficking-heres-how-we-stop-it

Kvinner og jenter representerer majoriteten av ofre for menneskehandel. Dette henger sammen med en rekke sårbarhetsfaktorer, som utdanning og arbeidsmuligheter, vold mot kvinner og jenter, og humanitære kriser, krig og konflikter.

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned