Foto: Meld. St. 8 (2023-34) Nansen-porgrammet for Ukraina (forside)

Publisert: 2024-03-01     Redigert: 2024-03-01

Innspill fra FOKUS til Meld. St. 8 (2023-34) Nansen-porgrammet for Ukraina

  1. Likestillingsmålene må gjelde: Bistanden må ta høyde for at krigen rammer kvinner og menn ulikt, og aktivt støtte arbeid for likestilling i landet. Norges overordnede likestillingsmål for bistand må gjelde også for Ukraina, for å unngå risiko for økte kjønnsforskjeller og motvirke såkalt anti-gender propaganda.
  2. Kvinneorganisasjonene må anerkjennes og styrkes: Det ukrainske samfunnet kjennetegns blant annet av et sterkt sivilt samfunn. Det må sikres at ikke internasjonal bistand innrettes på en slik måte at den kan utkonkurrere det lokale sivilsamfunnsorganisasjoner men heller bidra til å styrke dette, også på lengre sikt.
  3. Kvinner må være representert: Kvinner og deres organisasjoner må sikres representasjon i alle fora og diskusjoner om gjenoppbygging, i tråd med hva Norge har forpliktet seg til på kvinner, fred og sikkerhetsagendaen

Likestilling er en viktig indikasjon på grad av demokrati.

Ukraina har gjort store normative fremskritt for et mer likestilt samfunn. Ratifiseringen av Europarådets konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner er svært viktig, og det er også utarbeidet en nasjonal handlingsplan for implementering av kvinner, fred og sikkerhetsresolusjonene.

Samtidig har Ukraina hatt likestillingsutfordringer lenge og ble f.eks. rangert som nr. 103 av 156 på WEF’s Global Gender Gap Index 2021 for politisk deltakelse. Kvinner har også vært dårlig representert på arenaene hvor gjenoppbygging diskuteres.

Krigen har forsterket kjønnsforskjeller: Kvinners ubetalte omsorgsoppgaver har økt betraktelig, og flere kvinner enn menn har falt under fattigdomsgrensa, særlig blant marginaliserte grupper. Kvinner opplever mer vold og usikkerhet enn før, og risikoen for menneskehandel har økt.

Det er avgjørende at det legges føringer som sikrer at bistanden fordeles rettferdig og at kvinners behov og prioriteringer også blir møtt for at befolkningens behov skal bli møtt. Målet om at minst 50 % av bistanden skal ha likestilling som hoved- eller delmål må gjelde også for Nansen programmet.

Ukrainske kvinneorganisasjoner må ses og høres

Helt siden invasjonen har ukrainske kvinneorganisasjoner vært avgjørende for den humanitære responsen. Disse organisasjonene er  underrepresentert i det internasjonale humanitære systemet, til tross for at de fleste FN-organer og  INGOer har forpliktet seg til å inkludere lokalt ledet humanitær innsats. Den norske støtten til Ukraina representerer en mulighet til å styrke kvinners posisjon. Både ved å sikre at sivilsamfunnsorganisasjoner, som regel kvinneledede, får tilgang til ressurser, men også ved å sørge for at kvinneorganisasjoner har kapasitet til å drive likestillings- og rettighetsarbeid.  Retorikk mot kvinners rettigheter og likestilling er en del av russiske myndigheters antivestlige diskurs, og det er derfor viktig å styrke pådriverne for kvinners rettigheter, LHBT+ og likestilling i Ukraina.

Ukrainsk sivilsamfunn – også mindre organisasjoner (inkl. LHBT+) – må få ta del i bistanden, og sikres langsiktig støtte. Store internasjonale aktører som får midler gjennom Nansen-programmet bør pålegges å rapportere hvor mye av midlene som videreføres til det ukrainske sivilsamfunnet.

Det må stilles krav til ukrainske myndigheter om å inkludere kvinner og være mer representativt når gjenoppbygging av landet diskuteres.

Les Stortingsmeldingen her.

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned