Panelet: Alexander Røskestad, ordstyrer Sylvi Bratten, Jorun Nossum, Oleksandra Deineko, Ingrid Vik.

Publisert: 2023-09-15     Redigert: 2023-09-15

I panelet satt Oleksandra Deineko, sosiolog og forsker ved OsloMet/V.N. Karazin Kharkiv National University , Ingrid Utvik, spesialrådgiver i Utsyn, Jorun Nossum, leder av Norads Ukraina-avdeling, og Alexander Røskestad, Caritas Norges representant til Ukraina. Ordstyrer var Sylvi Bratten, daglig leder i FOKUS.

Som Nossum trakk frem under møtet, er situasjonen i Ukraina både spesiell og gjenkjennbar. Det er allerede kjent at krig rammer kvinner og menn ulikt, men samtidig er kontekst viktig når man utvikler bistandsprogram. Oleksandra Deineko skisserte innledningsvis hvordan den tradisjonelle kjønnsrollemodellen i Ukraina har gjort kvinner særlig sårbare for økonomisk ulikhet og kjønnsbasert vold, noe som forsterkes av krigen og dens konsekvenser. Når barnehager stenges grunnet mangel på bomberom, blir det vanskeligere for kvinner å bli værende i arbeidslivet. Eller, når store deler av statsbudsjettet allokeres til militært forsvar og det blir mindre finansiering av sosialt arbeid – der kvinner ofte jobber. Eksempler som dette viser hvordan samfunn som preges av tradisjonelle kjønnsroller er særlig sårbare i krigstid, og hvordan kvinner ofte er de som blir hardest rammet av konsekvensene av en slik samfunnsmodell.

I arbeidet for fred, og etterhvert gjenoppbygging av Ukraina, vil det derfor være viktig å inkludere ulike aktører, og det vil bli sentralt å få med sivilt samfunn. Både store, små, lokale og sentrale organisasjoner må med, i tillegg til å ha fokus på å inkludere kvinneledede organisasjoner. Dette er nødvendig, ikke bare for å sikre akutte behov, men også for å sikre en bærekraftig gjenoppbygging når den tid kommer. Ingrid Vik fra Utsyn understreket at det er avgjørende i tiden som kommer at sivile samfunnsorganisasjoner i Ukraina ikke er avsondret fra politikken og befolkningen, slik vi har sett i andre tidligere konfliktrammede land i Europa. I tillegg trakk flere av paneldeltakerne frem behovet for å inkludere diasporaen i bistandsarbeidet. Man finner et enormt engasjement og kunnskapsgrunnlag i den ukrainske befolkning som befinner seg utenfor landegrensene, og mange av disse er kvinner. Dette er en ressurs som må ivaretas. Ukrainske flyktninger vil bli viktige for gjennoppbyggingen av landet. De kan ta med viktig kunnskap hjem, påpekte Alexander Røskestad fra Caritas.

Samtidig som man retter søkelyset mot kvinners særskilte behov, er det også nødvendig å belyse hvilken rolle kvinnene har i krigen. Som Deineko trakk frem: ukrainske kvinner er aktive aktører som bidrar til forsvar av landet, i helsevesenet og gjennom sivil motstand, men også militært. Jorun Nossum, leder av Ukraina-avdelingen i Norad, sluttet seg til dette, og la til hvor slående det har vært i møter med sterke ukrainske kvinner hvordan de klarer å tenke både akutt og ha lange tanker om modernisering på samme tid. Kvinnenes innsats er kritisk her og nå, og de må også høres i diskusjonen om gjenoppbygging av landet. Deineko minnet om at det er mange  sterke kvinneorganisasjoner i Ukraina som er en viktig ressurs i fredsarbeidet, og det er viktig for disse organisasjonene å vite at det finnes sterk støtte i Norge. 

Avslutningsvis konkluderte deltakerne i panelet med at likestilling og kvinners rettigheter vil være et viktig fokus, både for å sikre kvinners interesser, men også for å sikre en bærekraftig gjenoppbygging av Ukraina. For å oppnå dette må vi fortsette å skape møteplasser som denne panelsamtalen. Norad kommer til å trenge innspill i implementeringen av Nansen-programmet, og diskusjonen rundt hvilken rolle kvinner og likestilling skal ha i bistandsarbeidet er ikke ferdig.  

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned